COVID-19 Sebebiyle Alkolmetreyi Üflememenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Yargıtay Kararı

COVID-19 Sebebiyle Alkolmetreyi Üflememenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 23.06.2021 tarihli, 2021/7500 E., 2021/7148 K. sayılı kararında, Covid-19 sebebiyle alkolmetre cihazına üflemek istemeyen kişiye idari para cezası kesilmesi ve 2 yıl süreyle ehliyetinin alınması olayına ilişkin kişinin alkolmetre cihazına üflemeyip kan tahlili ile ölçüm yapılmasını talep etmesinde ve olayın hemen ardından gidip kan tahlili yaptırmasında alkol ölçümünden kaçma kastının olmaması nedeniyle idari para cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetin alınması işlemlerine karşı yapılan itirazın reddine ilişkin kararı bozmuştur. 

T.C. YARGITAY

19. Ceza Dairesi
Esas No: 2021/7500

Karar No: 2021/7148

Karar Tarihi: 23.06.2021

Alkolmetre cihazına üflememek eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/9. maddesi uyarınca 3.516,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına dair Denizli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 03/10/2020 tarihli ve IJ 357006 sayılı trafik idari para cezası karar tutanağı ile kabahatlinin sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına dair aynı tarihli ve 004665 sayılı sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine dair Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 30/10/2020 tarihli ve 2020/5658 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/11/2020 tarihli ve 2020/7047 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 17.03.2021 gün ve 1221 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06.04.2021 gün ve KYB - 2021 - 37324 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Somut olayda; kabahatlinin 03/10/2020 tarih ve saat 20:47'de sıralarında Denizli İli Antalya Yolu Karataş Kavşağı'nda kolluk birimlerince durdurularak alkolmetre ile alkol ölçümü yapılmak istendiği, kabahatlinin Covid-19 tedbirleri kapsamında alkolmetreyi üflemek istemediği ve kan tahlili yolu ile alkol ölçümü yapılmasını istediği, bunun üzerine 3.516,00 Türk lirası idari para cezası uygulandığı ve sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasını takiben kabahatlinin Denizli Devlet Hastanesinden aynı gün saat 21:50'de kan tahlili verdiği ve kanında alkol (etonol) tespit edilemediği, covid tedbirleri kapsamında somut olayda olduğu gibi şahısların bu tür hassasiyetler gösterebileceği, mezkur hastalığın solunum yolu ile bulaştığı göz önüne alındığında ağza temas ederek nefes üflemek suretiyle alkol miktarı ölçme şeklinde çalışan teknik cihazın üflenmesinden imtina edilmesinin kabul edilebilir olduğu, 2918 sayılı Kanun'a göre sürücünün alkol miktarının ölçülme yönteminin yalnızca teknik cihaz olmadığı, bu hususun istisnalarının aynı kanunun 48/3. maddesinde açıklandığı üzere kan tahlili ile de ortaya konabileceği, dosya içeriğine göre kronik rahatsızlığı olan kabahatli gibi kişilerin kendilerini korumak adına bu tür alternatif yollara başvurma isteğinin alkolmetreyi üflemekten imtina etme kastı olarak yorumlanamayacağı, nitekim kendisinin yaklaşık 1 saat sonra hastaneden kan tahlili aldığı ve kanında alkol tespit edilemediği, yerleşik Adli Tıp uygulamalarına göre kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte alkol oranının her saat ortalama 0,15 promil azaldığının kabulü karşısında kabahatlinin başvurusunun kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla,

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden, kanun yararına bozma talebinin kabulüyle, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/11/2020 tarihli ve 2020/7047 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, uygulanan idari yaptırım kararının kaldırılmasına, 23.06.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.