KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

 

Sitemize (www.sante-legal.com) girmiş olduğunuz iletişim bilgileri, +905013489085 numaralı telefon ile yapmış olduğunuz Whatsapp görüşmeleri ve bu görüşmelerde tarafımıza iletilen kişisel veriler ile Sante Legal Hukuk Büromuzda yaptığınız görüşmelerde ve teslim etmiş olduğunuz dosyalarınızda edinilen kişisel veri niteliğini haiz her veri Sante Legal bünyesinde 6698 sayılı KVKK’ya uygun bir şekilde işlenmekte ve korunmaktadır. Bu kanun nezdinde Sante Legal, veri sorumlusu sıfatını haizdir.

 

Web sitemiz aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgileriniz tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır. Büromuzda yapacağınız yüzyüze görüşmeler esnasında fiziken veya Whatsapp ya da e-mail üzerinden iletmiş olduğunuz dijital belgeler 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 39. Maddesi gereği vekalet ilişkisinin bitiminden itibaren 3 yıl daha arşivimizde saklanmaktadır. Bu belgeler talebiniz doğrultusunda yargılama sürecinde kullanılabilecektir. Yargılama sürecinde kişisel verileriniz UYAP sistemi üzerinden veya mahkemeler aracılığıyla dosya ile ilgili kişiler, yargı makamları ve mahkeme personelleri ile paylaşılabilecektir. Ayrıca sigortalı veya sigorta ettiren olmanız halinde resmi yazışma adresleri aracılığı ile kişisel verileriniz sigorta şirketleri ile de paylaşılabilecektir. Dosyanızın niteliğine göre kişisel verilerinizin yukarıda belirtilenlerden farklı ilgili üçüncü kişilerle de paylaşılması gerekebilir. Bu gibi durumlarda dosyanız incelendikten sonra tarafınıza bilgilendirme yapılacak ve tarafınıza ilgili üçüncü kişilerle paylaşıma ilişkin bu kişilerin de iletişim adreslerinin de yer aldığı açık rıza metni sunulacaktır.

 

Kişisel verileriniz izniniz olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasını gerektirir durumlarda derhal tarafınızla iletişime geçilerek bu hususta bilgilendirileceksiniz ve bu bilgilendirme doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin vermeniz halinde kişisel verileriniz rıza gösterdiğiniz kadarı ile rıza gösterdiğiniz üçüncü kişiler ile paylaşılacaktır.

 

Sante-Legal olarak tarafımız ile paylaştığınız kişisel verilere ilişkin haklarınız KVKK’nın 11. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde taleplerinizi info@sante-legal.com veya +905013489085 numaralı telefon hattı üzerinden veya Mansuroğlu Mahallesi 286/3. Sk. No:3 K:1 D:1 Dedemhan Plaza Bayraklı/İzmir adresine ıslak imzalı olarak göndereceğiniz yazılı bildirim ile iletebilirsiniz.